ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو

 اجرا و نصب ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو در پارکینگ مطب دکتر باوریان